Partnerséget építünk
Európai Regionális Fejlesztési Alap
www.skhu.eu | www.rdvegtc-spf.eu

Adatkezelési tájékoztató a Zarándok Turizmus Nonprofit Kft. „Zarándok adatbank” elnevezésű platformhoz kapcsolódóan

A Zarándok Turizmusért Nonprofit Kft., (továbbiakban, mint: Adatkezelő) kötelezettséget vállal arra, hogy az Ön személyes adatait átlátható és biztonságos módon, az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (továbbiakban: GDPR) és a vonatkozó magyar jogszabályokkal összhangban kezeli.

Jelen tájékoztató arra szolgál, hogy felhívja az Ön figyelmét arra, hogy hogyan, miért és mennyi ideig kezeljük az Ön személyes adatait.

Az platform az Adatkezelő tulajdonában áll és az platform által a Zarándok által nyújtott pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban érhetőek el információk.

Az alkalmazás használatához regisztráció nem szükséges.

Az alkalmazás a telepítés előtt vagy során nem kér hozzáférést a mobil eszköz vagy más alkalmazáson tárolt személyes adatok használatához.

1. adatkezelő megnevezése:

Az adatkezelő a Zarándok Turizmusért Nonprofit Kft., ez azt jelenti, hogy az adatkezelő határozza meg az Ön személyes adatai kezelésének céljait és eszközeit.

Az adatkezelő elérhetőségei:

Zarándok Turizmusért Nonprofit Kft.

Székhely: 1125 Budapest, Álom u. 21.

Adószám: 23877753-2-43

E-mail: info@zarandokturizmusert.hu 

Weboldal: www.zarandokturizmusert.hu

2. Adatvédelmi tisztviselők neve és elérhetősége

A Zarándok Turizmusért Nonprofit Kft. adatvédelmi tisztviselője: Bodor Gergő Péter, elérhetősége: bodorgp@gmail.com

3. Az adatkezelések célja és jogalapja

Az adatkezelő a Tájékoztató ezen fejezetében mutatja be az alkalmazás során végzett adatkezeléseit.

I. Alkalmazás naplózása az alkalmazás rendes működése, fejlesztése és statisztikai célú elemzése érdekében

II.  Az alkalmazás megfelelő működése, illetve a működéshez és fejlesztéshez szükséges statisztikai mérések elvégzése.

III. Kapcsolatfelvételre vonatkozó adatkezelés

Az adatkezelés során az Adatkezelő az érintett személy által választott kommunikációs csatornán felveheti a kapcsolatot az érintett személlyel és részére segítséget, illetve tájékoztatást nyújt az alkalmazás, illetve annak funkciói használatával vagy eredményével kapcsolatosan.

IV. Reklám és Direct Marketing célú megkeresésekkel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés során az Adatkezelő az érintett személy részére, az érintett által választott kommunikációs csatornákon keresztül reklám tartalmú üzeneteket és direct marketing megkereséseket küld (pl.: hírek, üzleti ajánlatok küldése, pénzügyi igények felmérése stb.).

4. A személyes adatok forrása, illetve az adatok szolgáltatása és annak elmaradásának következményei

Az adatok forrása Ön, a személyes adatait önként adja át az adatkezelő részére. A személyes adatok szolgáltatása nem alapul sem jogszabály által előírt kötelezettség teljesítésén, sem

szerződéses kötelezettségen, így Ön nem köteles személyes adatokat megadni a részünkre.

5. A személyes adatok címzettjei, nemzetközi adattovábbítás

Az adatkezelő a személyes adatokat harmadik fél felé, vagy más országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítják.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatosan az érintetteket megillető jogok

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogait személyesen, vagy írásban (bodorgp@gmail.com; info@zarandokturizmusert.hu) is gyakorolhatja. Az adatkezelő az érintettet a megtett intézkedéseikről a kérelem beérkezéstől számított egy hónapon belül tájékoztatják. Ha bonyolult a megítélendő kérdés vagy az adatkezelőnek információt kell beszerezniük ahhoz, hogy a kérelmében foglaltaknak eleget tegyenek, akkor ez a határidő legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. Az adatkezelő az érintettet megillető jogok gyakorlásával kapcsolatos intézkedéseiért költséget nem számítanak fel, azonban az adatkezelő fenntartják a jogot arra, hogy amennyiben a kérelem egyértelműen megalapozatlan, vagy – különösen annak ismétlő jellege miatt – túlzó, vagy amennyiben a tájékoztatás nyújtásával felmerülő adminisztratív költségek nagysága indokolttá teszi, az adatkezelő ésszerű összegű díjat számoljanak fel vagy megtagadják a kérelem alapján történő intézkedést. Az érintettek, az őket alább megillető jogokról bővebben a GDPR III. Fejezetéből tájékozódhatnak.

6.1. Hozzáféréshez való jog

Valamennyi érintett kérheti annak megismerését, hogy az adatkezelő(k) milyen személyes adatokat tárol(nak), vagy egyéb módon kezelnek vele kapcsolatban. Például, ha az érintett szeretne meggyőződni, hogy a fenti adatkezelések kapcsán milyen adatait kezelik, akkor az adatkezelő ezeket az adatokat összegyűjtik és ezen adatokról másolatokat adnak át vagy azokat megküldik az érintettnek.

Az érintett az adatkezelő által kezelt személyes adatainak másolatát első alkalommal ingyen megkapja. Ha ezt követően további másolatra lenne szüksége, akkor az adatkezelő ezen további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű díjat számíthatnak fel. Ha elektronikus levélben kéri az érintett az adataihoz hozzáférést – az érintett ellenkező kérelme hiányában – kérelmét az adatkezelő elektronikusan teljesítik.

6.2. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintettnek joga van ahhoz is, hogy az adatkezelő által kezelt valamennyi személyes adatról másolatot kapjon olyan tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában, amely a későbbiekben is felhasználható lesz. Ehhez szükséges, hogy az átadást olyan formátumban tegyék meg az adatkezelő, amely engedi, hogy az érintett értelmezni tudja a benne foglalt információt és azt utóbb, más szolgáltatónál is fel tudja használni (például xls formátumban, vagy hang fájl esetén CD-n). Továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat az érintett a rendelkezésére bocsátotta.

6.3. Helyesbítéshez való jog

Fontos, hogy az adatkezelő által tárolt adatok egyaránt pontosak és naprakészek legyenek. Ha az érintett úgy véli, hogy az adatkezelő birtokában lévő személyes adat hibás vagy helytelen, írásban kérheti a személyes adat helyesbítését vagy kiegészítését.

6.4. Törléshez való jog

Az adatkezelő(k) indokolatlan késedelem nélkül törli(k) az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintett ilyen irányú kérelme esetén, amennyiben az adatkezelőnek az adatok kezelésére más jogalapja nem áll fenn.

A törlési kérelmet az adatkezelő(k) csak kivételesen utasítjá(k) el, például, ha a jogszabály kötelezi az adatkezelőt a törölni kívánt adat további tárolására vagy például, ha azokra az adatkezelőnek jogvitában van szükségük.

6.5. A hozzájárulás visszavonásához való jog

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy Ön bármikor, díjmentesen jogosult a hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

6.6. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az adatkezelő(k) a fenti adatkezeléseik kapcsán nem használ(nak) automatizált döntéshozatalt és nem végeznek profilalkotást.

6.7. Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett az adatkezelőkkel szemben támasztott, a személyes adataival kapcsolatos igényét vagy jogát nem sikerül a számára megnyugtató módon rendeznie, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak a rendelkezésére. Amennyiben az érintett megítélése szerint az adatkezelő az érintett személyes adataival kapcsolatos adatkezelései a hatályos adatvédelmi követelményekkel ellentétesek, joga van a felügyeleti hatóság vizsgálatát kezdeményeznie vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnia. Mindemellett az érintett bármikor jogosult bírósági jogorvoslatra is a felügyeleti hatóság döntésével szemben is.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: 06-1-391-1400

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu weboldalt: www.naih.hu

Ha élni szeretne bármely fenti jogával, azt az adatkezelő fenti elérhetőségein teheti meg, vagy fordulhat közvetlenül az adatvédelmi tisztviselőink felé is. Az Ön azonosítása érdekében további adatokat is kérhetünk Öntől, amely egy biztonsági intézkedés, hogy valóban az arra jogosult személy gyakorolhassa a jogait és elkerülhessük, hogy az Ön személyes adatait illetéktelen személyekkel közöljük.

Ha az adatkezelési tájékoztató, illetve e nyilatkozat elolvasása is után is maradt kérdése kérjük, forduljon bizalommal felénk.

7. Jelen tájékoztató módosítása

Az adatkezelő(k) fenntartják a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor aktualizálják vagy módosítsák. Ha jelentős módosításokat hajtunk végre az adatkezelési tájékoztatónkon, akkor arról Önt a honlapunkon (www.zarandokturizmusert.hu), a mobil alkalmazáson keresztül, illetve amennyiben az Ön e-mail címe rendelkezésünkre áll, elektronikus úton is tájékoztatni fogjuk.


A honlap tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.